درباره نيروگاهنيروگاه شهيد منتظر قائم امروز تنها نيروگاه بزرگ استان البرزمي باشد که در حال حاضر بالغ بر20% نياز برق مصرفي اين استان و استان تهران و نزديک به 3% برق مصرفي کل کشوررا تآمين مي کند.
تاريخچه نيروگاه منتظر قائم بسيارپر فرازونشيب بوده ودر هر دوره اي از تاريخ خود نه تنها نقش ويژه اي در توليد برق کشور داشته بلکه تآثيرات عميقي بر صنعت برق و حتي روند توسعه منطقه به جاي گذاشته است.در اين مختصر سعي داريم نگاهي کوتاه و گذرا به سير44 ساله اين نيروگاه داشته باشيم.
قرارداد احداث نيروگاه شهريار در پايان برنامه سوم عمراني يعني 1346 با شرکت GE آمريکا منعقد شد.در آن زمان جمعيت کشوربالغ بر26 ميليون نفر بود وقدرت نصب شده نيروگاهي کشور در جمع1559 مگاوات ثبت شده بود که از آن مقدار تنها 894 مگاوات تحت پوشش وزارت آب و برق وقت بود.از طرفي در پايان سال 46 بالغ بر343 مگاوات از قدرت نصب شده نيروگاه بخار بوده که عقد قرارداد نيروگاه شهريار يک جهش بزرگ در زمان خود در توسعه نيروگاه هاي بخار به شمار مي رفت. همانطور که اشاره شد اين توسعه بدون برنامه ريزي نبود زيرا در طي سالهاي 45-50 صنايع انرژي بر زيادي در حوزه هاي نفت وفولاد ومخابرات و... در کشوردر حال توسعه بود که نياز به برق را به صورت روز افزون افزايش مي داد به طوريکه حداکثر بار دراين دوره بيش از سه برابر افزايش يافت.
به دليل نياز چرخ صنعت کشور به انرژي برق/ درسال 69 قرارداد خريد تجهيزات واحدهاي گازي و تمامي تجهيزات وابسته فني ما بين شرکت توانير و شرکت ماروبني منعقد وبا توجه به نياز مصرف برق در مرکز ايران تصميم گرفته شد 6 واحد از 14 واحد فوق الذکردر نيروگاه منتظر قائم نصب شود.اين فصل جديدي از توسعه در نيروگاه بود.
عمليات احداث آغازو واحدهاي گازي نيروگاه در فاصله زماني بهمن ماه 71 تا بهمن ماه 72در مدار قرار گرفتند و در پايان سال 72 ظرفيت منصوبه در نيروگاه منتظر قائم بالغ بر 1323 مگاوات گرديد. اين مقدار برابر با 7% ظرفيت نصب شده کشور بود و با اينکه جايگاه منحصر بفرد نيروگاه منتظر قائم (شهريار سابق) در سال هاي 50 تا 60 را تجديد نمي کرد اما بار ديگر اين نيروگاه را به صف بزرگترين نيروگاه هاي کشور بازگرداند.
در سير توسعه صنعت نيروگاه سيکل ترکيبي در کشور/ نيروگاه منتظرقائم کانديداي احداث اولين واحدهاي سيکل ترکيبي کشور شد که مقرر بود با تکيه بر توانمنديهاي داخلي تجربه شود.
در اين راستا بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبي منتظر قائم در سال1375 توسط سازمان توسعه برق ايران به شرکت مپنا واگذارشد.اين بخش شامل سه توربين بخار به ظرفيت نامي 100 مگاوات به انضمام شش بويلر بازياب حرارتي به ظرفيت هر يک 180 تن بر ساعت وسيستم خنک کن از نوع خشک (هلر) است.
اولين واحد بخار سيکل ترکيبي منتظرقائم در سال 1378 و دو واحد ديگر تا پايان سال 1379 در مدار قرار گرفتند.با احداث اين واحدها ظرفيتمنصوبهدر نيروگاه منتظرقائم به 1623 مگاوات رسيد تا اين نيروگاه از نظر قدرت منصوبه رتبه ششم نيروگاه هاي حرارتي و رتبه نهم نيروگاه هاي کشور را درزمان نصب به خود اختصاص دهد.