پيام مديريت


پيام مديريت
شكر خدا كه هر چه طلب كردم از خدا          بر منتهاي همت خود كامران شدم
        مضمون فرمايشي ازـ حضرت اباعبدالله الحسين(ع) ـ را نصبُ العَين خود ساخته و شاكر بارگاه حق لايزال هستيم، كه ما را در مسير برآورده شدن بخشي از نياز بندگانش قراردهد.
        در جهان امروز كه عصر فراصنعت و ارتباطات است، حياتي بودن انرژي برق صدچندان چهره مي نماياند. ضرورت و تأثير اين كالا در همه ي فرآيندها، مُبَيِّن كليدي بودن اين كالاي استراتژيك است و چه خرسندي بيش از اين كه به لطف كردگار كريم، فرصت يافته ايم تا تأمين كننده ي اين نياز مردم شريف و گرانقدر جامعه مان باشيم كه فداكاري شان مثال زدني است.
        اينجانب و كاركنان مجموعه نيروگاهي منتظرقائم اين خجسته فال را پاس داشته و ديگر بار عهد مي بنديم كه بيشتر از هميشه و همپاي ساير فعالان صنعت برق، در توليد برق پايدار و مستمر اين حامل پاك انرژي گام برداريم.
خدايا چنان كن سرانجام كار        تو خشنود باشي و ما رستگار
عليرضا دهنوي ـ مديرعامل