مدیریت محیط زیست


- حفظ محيط زيست يكي از وظايف اصلي نيروگاه مي باشد - احداث استخر تبخيري پساب در سال 1380 - احداث تصفيه خانه فاضلاب صنعتي و بهداشتي در سه فاز 90-1386 - كنترل پساب هاي خروجي از شركت - بازيافت آب بمنظور آبياري فضاي سبز داخل نيروگاه و اراضي مجاور - ارسال پسماند خشك به كارخانجات سيمان - اجراي پروژه آبياري قطره اي فضاي سبز نيروگاه بمنظور كاهش مصرف آب 1390 - توسعه و نگهداري فضاي سبز به وسعت 23 هكتار - كنترل و پايش تصويري دودكش هاي واحدهاي بخار - پايش ادواري كيفيت دود خروجي - گاز سوز كردن واحدهاي مازوت سوز بخار قديمي از سال 1377 - تعريف پروژه پايش آنلاين(On Line) آلاينده ها