مدیریت استانداردها


- برقراري سيستم مديريت كيفيت ( ISO 9001)
-  برقراری استاندارد محیط زیست( ISO14001)
- پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه ی(IMS ) 
- خودارزیابی در قالب مدیریت تعالی سازمانی ( EFQM) که منجر به دریافت جایزه ی ملی بهره وری در سال 1388گردید و مواردي از اين قبيل.