تقدير از نيروگاه


 تقدير از سوي مقام عالي وزارت نيرو 1376 
 تقدير از سوي مقام عالي وزارت نيرو 1377
 تقدير از سوي مديرعامل شركت توانير 1388 
 تقدير از سوي مديرعامل شركت توانير 1389
 تقدير از سوي مديرعامل برق منطقه اي تهران 1388
 تقدير از مجموعه ي نيروگاه منتظرقائم در بخش حفاظت فني، ايمني و بهداشت كار، از سوي معاون هماهنگي توليد و دفتر فني توليد شركت توانير، در سال هاي متمادي از جمله در سال هاي1383 ،1384، 1385و 1386
 تقديرازروابط عمومي مجموعه درسال هاي1381،1383، 1384 و 1390 توسط مقامات ارشد وزارت نيرو( مقام عالي وزارت و معاونين)